Апарат відділу освіти

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ПРАЦІВНИКАМИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

Посада Місце прийому Дні прийому
Начальник відділу освіти вул.Львівська, 23,
каб. керівника
Кожний понеділок місяця – 1400-1700
Заступник начальника вул.Львівська, 23,
каб. заступника начальника
Кожний вівторок місяця – 1400-1700

 

 

Штатний розпис відділу освіти Яворівської міської ради Львівської області
Посада К-ть один.
Начальник відділу освіти 1
Заступник начальника відділу освіти 1
Всього 2

 

Начальник відділу освіти: 

– здійснює керівництво відділом освіти, структурними підрозділами відділу освіти, закладами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, несе персональну відповідальність за організацію та результати їх діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі освіти;

– подає на затвердження голові Яворівської міської ради Положення про відділ освіти, кошториси та штатний розпис відділу освіти;

– розпоряджається коштами у межах затвердженого головою міської ради кошторису відділу освіти;

– вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу освіти;

– вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії міської ради питань, що належать до компетенції відділу освіти та розробляє проєкти відповідних рішень;

– може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

– планує роботу відділу освіти і аналізує стан її виконання;

– звітує перед головою Яворівської міської ради про виконання покладених на відділ освіти завдань та затверджених планів роботи;

– видає у межах своїх повноважень накази, в тому числі накази нормативно-правового характеру, організує контроль за їх виконанням;

– затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини із закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

– призначає на посаду та звільняє з посади працівників структурних підрозділів відділу освіти;

– укладає строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти, обраними (призначеними) за результатами конкурсу;

– координує роботу відділу освіти щодо забезпечення дотримання антикорупційного законодавства;

– забезпечує дотримання працівниками відділу освіти правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

– голова атестаційної комісії відділу освіти;

– забезпечує виконання завдань відділу освіти відповідно до Положення;

– проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти.

Заступник начальника відділу освіти:

представляє інтереси відділу освіти у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва міської ради;

– виконує обов’язки начальника відділу освіти на час його відсутності;

– забезпечує перспективне та поточне планування роботи відділу освіти;

– забезпечує підготовку та проведення колегії відділу освіти, нарад керівників закладів освіти Яворівської міської ради;

– контроль за організацією форм здобуття загальної середньої освіти та проведенням інклюзивного навчання у закладах освіти;

– надає допомогу закладам загальної середньої освіти та здійснює контроль за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості;

– забезпечує реалізацію удосконалення навчально-матеріальної бази закладів освіти;

– контроль за виконанням програм розвитку освіти Яворівської міської ради та здійснення заходів щодо їх виконання;   

– проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти;

– забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції;

– готує проєкти наказів та розпоряджень відповідно до своїх повноважень.

Телефон роб. 2-12-71

 

 

Секретар апарату відділу освіти
Телефон роб. 2-24-27

 

(Всього переглядів - 2 082)