Положення про організацію та проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Яворівської міської ради

Яворівська міська рада Львівської області

ХІІІ сесія (восьмого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

03 червня 2021 року                                          м. Яворів

№ 761

 

Про затвердження Положення про
організацію та проведення конкурсу на
посаду керівника закладу загальної
середньої освіти Яворівської міської ради

 

Відповідно до Закону України «Про освіту», ст. ст. 38, 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», керуючись наказом Міністерством освіти і науки України від 28.03.2018 року № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», з метою організації призначення керівників закладів освіти Яворівської міської ради на конкурсних засадах, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, туризму, молоді, спорту та транскордонного співробітництва, а також пропозиції відділу освіти, Яворівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Яворівської міської ради Львівської області (далі – Положення).
 2. Визначити відділ освіти Яворівської міської ради відповідальним за організацію проведення конкурсів на посади керівників комунальних закладів загальної середньої освіти Яворівської міської ради.
 3. Уповноважити:

3.1. начальника відділу освіти Яворівської міської ради (або особу, яка виконує обов’язки начальника відділу) приймати рішення про проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти відповідно до вимог даного Положення та чинного законодавства;

3.2. Яворівського міського голову формувати та затверджувати склад комісії з проведення конкурсів на посади керівників комунальних закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог даного Положення та чинного законодавства.

 1. Опублікувати дане Положення на сайтах Яворівської міської ради та відділу освіти Яворівської міської ради.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, туризму, молоді, спорту та транскордонного
  співробітництва (Я. Кобиця).

 

Яворівський міський голова                     Ігор ГРАБОВСЬКИЙ

 

 

Додаток № 1

до рішення Яворівської міської ради

Львівської області

від «03» червня 2021 року № 761

ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурс на посаду керівника 
комунального закладу загальної середньої освіти 
Яворівської міської ради Львівської області

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Яворівської міської ради Львівської області.
 2. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір, визнана переможцем конкурсу та знає:
 • Конституцію України;
 • Закони України, акти Президента України щодо освітньої галузі;
 • накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України;
 • Декларацію прав і свобод людини;
 • Конвенцію про права дитини;
 •  інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти;
 • педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну;
 •  досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики;
 • основи соціології, економіки, фінансово-господарської діяльності закладів освіти;
 • законодавство про працю;
 • форми роботи з громадськими організаціями;
 • правила і норми охорони і безпеки праці, правила виробничої санітарії і пожежної безпеки;
 1. Конкурс складається з таких етапів:
 • прийняття рішення про проведення конкурсу;
 • затвердження складу конкурсної комісії;
 • оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
 • прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
 • перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
 • допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
 • ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
 • проведення конкурсного відбору;
 • визначення переможця конкурсу;
 • оприлюднення результатів конкурсу.
 1. Рішення про проведення конкурсу приймає відділ освіти Яворівської міської ради:
 • одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;
 • не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;
 •  упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.
 1. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті Яворівської міської ради та закладу освіти наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:
 • найменування і місцезнаходження закладу;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
 • вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;
 • дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;
 • прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.
 1. Загальна чисельність конкурсної комісії від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:
 • керівний склад виконавчого комітету Яворівської міської ради (заступники голови, секретар, керуючий справами);
 • голова комісії з питань освіти, культури, туризму, молоді, спорту та транскордонного співробітництва Яворівської міської ради;
 • представники відділу освіти Яворівської міської ради;
 • фахівці у сфері загальної середньої освіти ;
 • представники Управління Державної служби якості освіти у Львівській області (за згодою);
 • представники профспілкової організації педагогічних працівників (за згодою);
 • керівники ЗЗСО Яворівської міської ради;
 • староста населеного пункту в якому обирається керівник (якщо проводиться конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти у місті Яворові до складу комісії додатково включається посадова особа Яворівської міської ради Львівської області).

У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс та інші громадські організації,  в статутах яких передбачена освітня діяльність, та які зареєстровані на відповідній території.

Для проведення кожного конкурсу Яворівський міський голова формує та затверджує персональний склад конкурсної комісії за клопотанням відділу освіти Яворівської міської ради. Комісія працює на громадських засадах.

Головою конкурсної комісії є секретар Яворівської міської ради.

Організацію та проведення конкурсного відбору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує відділ освіти Яворівської міської ради.

Конкурсна комісія обирає зі свого складу секретаря комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

 1. До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:
 • визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
 • має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
 • відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.
 1. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії  та оприлюднюється на веб-сайті Яворівської міської ради та відділу освіти Яворівської міської ради протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Спосіб голосування визначається рішенням комісії.

За рішенням комісії визначається спосіб оцінювання (відкритий або таємний) кандидатів під час публічної презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

Члени конкурсної комісії зобов’язані:

 • брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;
 • заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених цією статтею, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.
 1. Відділ освіти Яворівської міської ради зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на веб-сайті Яворівської міської ради та відділу освіти Яворівської міської ради відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.
 2. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.
 3. Для участі у конкурсі подають такі документи:
 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

 1. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:
 • перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством та цим Положенням вимогам;
 • приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;
 • оприлюднює на веб-сайті Яворівської міської ради та відділу освіти міської ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).
 1. Відділ освіти Яворівської міської ради зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.
 2. У разі якщо кандидат не може взяти участь у одному з етапів конкурсного відбору з поважних причин, підтверджених відповідними документами, за рішенням конкурсної комісії може бути визначена інша дата проведення такого етапу конкурсного відбору.

14.1. Кандидат має право відмовитись від участі в конкурсному відборі, повідомивши письмово про це комісію.

 1. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
 • перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;
 • перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (на 2 роки – для осіб, які раніше не обіймали посаду керівника закладу освіти та на 6 років – для осіб, які раніше обіймали посаду керівника закладу освіти), на посаду керівника якого оголошено конкурс, що повинен містити пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення, фінансово-господарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти тощо, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.
 1. Перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти проводиться за допомогою тестування у письмовій формі.
 2. Загальний перелік тестових питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти та варіанти відповідей, перелік ситуаційних завдань, розробляються і затверджуються відділом освіти Яворівської міської ради.
 3. Вибір тестових питань та ситуаційного завдання здійснюється конкурсною комісією шляхом жеребкування із загального переліку тестових питань і переліку ситуаційних завдань, затверджених відділом освіти Яворівської міської ради. Порядок проведення жеребкування визначається конкурсною комісією. Результати жеребкування заносяться до протоколу засідання комісії.
 4. Перевірка знань законодавства та інших нормативно-правових актів проходитиме у формі тестування. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Неправильна відповідь або її відсутність оцінюється в 0 балів.
 5. Оцінювання ситуаційного завдання проводиться за 5-ти бальною шкалою:

5 балів – кандидатам, за результатами розв’язання ситуаційного завдання яких виявлено високу професійна компетентність, глибокі знання та уміння, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

4 бали – кандидатам, за результатами розв’язання ситуаційного завдання яких виявлено добру професійна компетентність, хороші знання та уміння, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

3 бали – кандидатам, за результатами розв’язання ситуаційного завдання яких виявлено професійну компетентність, знання та уміння, необхідні для виконання посадових обов’язків в обсязі, достатньому для виконання посадових обов’язків;

2 бали – кандидатам, за результатами розв’язання ситуаційного завдання яких виявлено професійну компетентність, знання та уміння, необхідні для виконання посадових обов’язків в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

1 бал – кандидатам,  які розуміють основні поняття, викладені у ситуаційному завданні, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок;

0 балів – неправильна, або відсутність відповіді.

 1. Про дату та час проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидати повідомляються уповноваженою особою не пізніше, ніж за три робочих дні до його проведення.
 2. Загальний час для проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання повинен становити не більше однієї години тридцяти хвилин.
 3. Під час проведення тестування та розв’язання ситуаційних завдань кандидатам забороняється користуватися електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним.
 4. У разі порушення зазначених вимог, кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.
 5. Перелік тестових питань та ситуаційне завдання для всіх кандидатів, які претендують на одну посаду є однаковим.
 6. Перед початком кожного етапу конкурсу кожен кандидат пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу.
 7. Загальне оцінювання відповідей на тестові питання визначається сумарною кількістю балів, набраних одним кандидатом, та проставляється на бланках тестування.
 8. Оцінювання вирішення ситуаційних завдань здійснюється індивідуально кожним членом конкурсної комісії на засіданні конкурсної комісії шляхом виставлення балів від 0 до 5.
 9. Кандидати, які в сумі набрали менше половини, від загальної кількості, правильних відповідей до чергового етапу конкурсу не допускаються. Кандидати, які не з’явилися для проведення тестування та вирішення ситуаційних завдань без поважних причин, вважаються такими, що не пройшли конкурс.
 10. У разі неможливості перевірки результатів кандитатів безпосередньо після проведення конкурсу, письмові тестові роботи з моменту їх здачі конкурсній комісії та до моменту їх розгляду зберігаються у запечатаному конверті, який скріплюється підписами усіх членів комісії.
 11. Результати тестування та вирішення ситуаційного завдання відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та доводяться до відома кандидатів секретарем конкурсної комісії у спосіб визначений комісією.
 12. Про дату і час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (далі – презентації) кандидати повідомляються уповноваженою особою не пізніше ніж за три робочих дні до його проведення.
 13. Конкурсна комісія може встановити обмеження в часі для презентації, а також для надання запитань членами конкурсної комісії щодо проведеної презентації та надання на них відповідей кандидатами.
 • виступ кандидата – до 30 хв.;
 • запитання та обговорення – до 20 хв.
 1. Презентація проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей кандидата вимогам до професійної компетентності та знання вимог чинного законодавства України.
 2. Презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів. Оцінювання проводиться за такими критеріями:
 • ступінь володіння змістом презентованого перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (від 0 до 4 балів);
 • культура мовлення й володіння презентаційними навичками (від 0 до 3 балів);
 • повнота та аргументація відповідей на запитання (від 0 до 3 балів).
 1. Кандидати, які не з’явилися для проведення презентації без поважних причин, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.
 2. Результати оцінювання презентації відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та повідомляються кандидатам у порядку, визначеному конкурсною комісією.
 3. Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання всіх отриманих балів у зведеній та відображається у протоколі засідання конкурсної комісії.
 4. Кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів визнається переможцем конкурсу.
 5. У разі коли два і більше кандидати мають однакову загальну кількість балів, вирішальне слово щодо переможця конкурсу має голова конкурсної комісії.
 6. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:
 • відсутні заяви про участь у конкурсі;
 •  до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;
 • жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу;
 • у разі відмови переможця конкурсу від зайняття вакантної посади.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

 1. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті Яворівської міської ради.

Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до цього Закону.

 1. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу, відділ освіти Яворівської міської ради призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.
 2. Подані кандидатами документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у відповідальної особи відділу освітньої політики та кадрової роботи відділу освіти Яворівської міської ради.
 3. Трудовий договір укладається на шість років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.
 4. 4 З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (крім тих, що розташовані в населених пунктах з одним закладом загальної середньої освіти). До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше.

 1. Всі інші неурегульовані даним Положенням питання вирішуються колегіально на засіданні конкурсної комісії в межах чинного законодавства.

 

Секретар Яворівської міської ради                   Ольга СОЗАНСЬКА

 

(Всього переглядів - 159)