Апарат відділу освіти

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ПРАЦІВНИКАМИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

Посада Прізвище, ім’я, по батькові Місце прийому Дні прийому
Начальник відділу освіти Байда Володимир Петрович вул.Львівська, 23,
каб. керівника
Кожний понеділок місяця –

1400-1700

Заступник начальника Дорош Михайло Петрович вул.Львівська, 23,
каб. спеціалістів
Кожний вівторок місяця –

1400-1700

Головний спеціаліст Кунанець Володимир Григорович вул.Львівська, 23,
каб. спеціалістів
Кожна середа місяця –

1400-1700

Головний спеціаліст Коваль Наталія Василівна вул.Львівська, 23,
каб. спеціалістів
Кожний четвер місяця –

1300-1600

Головний спеціаліст Резолюта Ірина Романівна вул.Львівська, 23,
каб. спеціалістів
Кожна п’ятниця  місяця –

1300-1545

 

 

Штатний розпис відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації Львівської області
Посада К-ть один.
Начальник відділу освіти 1
Заступник начальника відділу освіти 1
Головний спеціаліст 3
Всього 5

 

 

Байда Володимир Петрович – начальник відділу освіти:

– здійснює керівництво відділом освіти, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі освіти;

– подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ освіти;

– вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу освіти;

– може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

– вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу освіти та розробляє проекти відповідних рішень;

– може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

– представляє інтереси відділу освіти у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

– подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу освіти  в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

– затверджує положення про структурні підрозділи відділу освіти;

– розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу освіти;

– планує роботу відділу освіти і аналізує стан її виконання;

– звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ освіти завдань та затверджених планів роботи;

– видає у межах своїх повноважень накази, організує контроль за їх виконанням;

– видає накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер і підлягають державній реєстрації  ГТУЮ у Львівській області;

– організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу освіти;

– затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

– призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

створює згідно чинного законодавства дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу;

– призначає на посади і звільняє з посад працівників відділу освіти;

– укладає строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти, обраними (призначеними) за результатами конкурсу;

– заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу освіти, керівників закладів та установ освіти;

– проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти;

– забезпечує дотримання працівниками відділу освіти правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

– здійснює інші повноваження, визначені законом;

– голова атестаційної комісії відділу освіти;

– голова тендерного комітету відділу освіти.

Телефон роб. 2-12-71

 

Дорош Михайло Петрович – заступник начальника відділу освіти:

– представляє інтереси відділу освіти у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

– виконує обов’язки начальника відділу освіти на час його відсутності;

– забезпечує дотримання працівниками відділу освіти правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

– забезпечує підготовку та проведення колегії відділу освіти та нарад керівників закладів загальної середньої освіти району;

– здійснює контроль за організацією інклюзивного навчання;

– забезпечує реалізацію удосконалення навчально-матеріальної бази установ освіти.

– організовує та контролює роботу структурних підрозділів відділу освіти;

– контроль за виконання програм розвитку освіти району та здійснення заходів щодо їх виконання.    

– голова тарифікаційної комісії відділу освіти;

– забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції;  

– проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти.

Телефон роб. 2-21-33

 

Кунанець Володимир Григорович – головний спеціаліст відділу освіти:

– координує роботу щодо зведеного планування відділу освіти;

– ведення документації з кадрових питань апарату відділу освіти;

– контролює стан ведення діловодства в закладах загальної середньої освіти району;

– координує діяльність щодо створення умов для прискореного опанування змісту навчальних предметів одного або кількох класів, освітніх рівнів;

– координує та організує проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників закладів освіти;

– забезпечує організацію і контроль за проведенням державної підсумкової атестації;

– проводить облік та видачу документів про освіту;

– контроль за організацією та проведенням індивідуального навчання;

– надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім’ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім’ї під опіку на усиновлення;

– організовує роботу відділу освіти щодо захисту майнових і особистих немайнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;

– координує діяльність відділу освіти щодо забезпечення соціальних гарантій дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

– здійснює облік та видачу єдиних квитків;

– бере участь в роботі тарифікаційної комісії відділу освіти;

– забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції.

Телефон роб. 2-21-33

 

Коваль Наталія Василівна – головний спеціаліст відділу освіти:

– організовує та здійснює облік дітей шкільного віку, які проживають на території району. Формує статистичний звіт РВК-77;

– забезпечує співпрацю  закладів освіти району зі Службою у справах дітей районної державної адміністрації та ювенальною превенцією Яворівського відділення поліції  щодо залучення до освітнього процесу неохоплених навчанням дітей;

– контролює виконання   конституційних   вимог   щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками району повної загальної середньої освіти;

– координує роботу із батьками школярів у закладах загальної середньої освіти району;

– забезпечує розвиток профільного та професійного навчання, профорієнтаційної роботи.  Забезпечує облік та контроль за працевлаштуванням випускників 9-х,11-х класів закладів освіти;

– надає допомогу закладам загальної середньої освіти та здійснює контроль за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості;

– контролює роботу груп продовженого дня;

– начальник штабу цивільного захисту відділу освіти. Здійснює координацію та контроль за організацією роботи із цивільного захисту в закладах освіти району;

– забезпечує розгляд звернень  громадян  у  межах  своєї компетенції.

Телефон роб. 2-21-33

 

Резолюта Ірина Романівна – головний спеціаліст відділу освіти:

– координує роботу щодо ведення ділової документації відділу освіти, секретар колегії відділу освіти;

– забезпечує доступ до публічної інформації відділу освіти, здійснює координацію та контроль за дотриманням законодавства з питань доступу до публічної інформації у закладах освіти району відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

– подає пропозиції про потреби у закладах освіти, заснованих на комунальній формі власності, та щодо удосконалення чи оптимізації мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів, учнівського контингенту;

– відповідає за організацію розробки, затвердження та державної реєстрації Статутів закладів освіти, Положення про філію закладу освіти;

– узагальнює статистичні показники про мережу закладів освіти району та складає звітність за формами ЗНЗ-1, 76–РВК, Д-7-8, Д-6, Д-5, Д-9, Д-4;

– організовує роботу шкільних музеїв;

– формує персоніфіковане замовлення документів про освіту;

– здійснює контроль за організацією харчування в закладах освіти району;

– координує діяльність закладів освіти щодо забезпечення проведення медичних оглядів дітей шкільного віку;

– організовує оздоровлення дітей шкільного віку, що проживають на території району, та контролює організацію роботи пришкільних оздоровчих таборів;

– координує роботу відділу освіти щодо забезпечення дотримання антикорупційного законодавства;

– відповідає за роботу відділу освіти щодо виконання Закону України «Про звернення громадян».

Телефон роб. 2-21-33

Гладиш Тетяна Михайлівна  – секретар апарату відділу освіти
Телефон роб. 2-24-27

 

(Всього переглядів - 915)